Обадете се: 0676-72962


Свежа идея
Зелено Дряново
град Дряново


Осигуряват се 16 нови работни места !
Предвиждат се дейности по психологическо подпомагане и мотивиране

Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество"
Проект BG05М9ОР001-2.010-0707-С01 „Създаване  на  общинско социално  предприятие за подкрепена  заетост в зелената  система  на  община Дряново“

Наименование

Проект BG05М9ОР001-2.010-0707-С01 „Създаване  на  общинско социално  предприятие за подкрепена  заетост в зелената  система  на  община Дряново“

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Код на процедурата

BG05М9О001-2.010

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Град Дряново

Продължителност

14 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 01.09.2018 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 01.11.2019 г.

Цели на проекта

Общата цел на проекта е насочена към улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи, чрез създаване на подходящи условия за подкрепена заетост  в зелената система на община Дряново.
Специфични цели:
Създаване на общинското социално предприятие с три основни направления – подкрепена заетост,  звено за озеленяване и благоустройство и звено за строително-ремонтни дейности, като чрез него  се  постига ефективно съчетание на икономически и социални цели.
Използва се нов  устойчив модел - улесняване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвимите лица на територията на община  Дряново в   общинско социално предприятие.
Популяризация на  услугите  на социалното предприятие, като иновативна форма за подкрепена заетост в общността.

Основни дейности

1.Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в подкрепена заетост.            
2.Социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи за заетост в общинското социално предприятие.       
3.Обособяване на материалната база на общинско социално предприятие и осигуряване на оборудване, обзавеждане и инвентар за 16 нови работни места.
4. Осигуряване на наставници за наетите лица в новосъздаденото социално предприятие.
5.Подкрепа за осигуряване на заетост на 16 лица в новосъздаденото социално предприятие.  
6. Социален маркетинг и популяризиране на дейността на общинското социално предприятие.                                                                                                                       

Описание на целевата група

 ДБТ- Дряново,  информира регистрираните безработни  лица, за  разкриването  на  16  нови  работни  места  в  ОСП „Зелено  Дряново“ гр.  Дряново, условията за  кандидатстване и изискващите  се  документи.
Като целева група по проекта ще бъдат включени 16 лица в неравностойно положение на пазара на труда, приоритетно безработни с ниско образование, самотни родители на деца до 5 години и безработни лица над 54 години.

Очаквани резултати

В рамките на проекта ще се създаде социално предприятие  на община Дряново по съответния законов ред, за което е необходимо да има правно-организационна форма, чрез решение на Общински съвет Дряново- утвърден  и  приет Правилник за организацията и дейността на  предприятието.
След неговото материално обезпечаване ще бъдат подбрани и назначени 16 души в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, които ще представляват целевата група в проекта. По  време  на  изпълнението в  непрекъсната  подкрепа  на  целевата  група  ще  бъдат специалисти подкрепена  заетост и  трима  наставника.
Община Дряново, очаква  резултат  на   трайно функциониране и устойчивост на общинското социално предприятие, чрез  финансова обезпеченост от общинския бюджет, както и собствени приходи от предоставяне на услуги. Като част от устойчивостта на подкрепената заетост  е  минимум 50% от целевата група за период от 12 месеца след приключване на проектните дейности.

Обща стойност на проекта

198 794.42 лв.

Финансиране от ЕС

168 975.17 лв.

Размер на национално финансиране

29 819.15 лв.

 

Copyright © Община Дрябово, Всички права запазени, Страницата е изготвена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз